top of page

פרוייקטים

PROJECTS

השבחת נכסים קידום תב"ע

 

 .ניהול הפרויקט בכל הבטיו משלב הפרוגרמה ועד למתן תוקף
אחריות על תהליכים יזמיים וקבלת החלטות מסחרית כגון

.פרוגרמה, תמהיל שימושים, שלביות מימוש וכדומה


טיפול בכל ההבטים הסטטוטורים כגון הכנת מסמכים, הצגת

.תכנית מול הועדות, רישום מול הרשויות ועוד

ניהול תכנון מפורט לרישוי וביצוע

 

ניהול תכנון ורישוי מהשלבים הראשונים ועד לקבלת

.היתר ותחילת ביצוע


אחריות על איכות התוצר התכנוני וכן על תהליך קבלת

 .האישורים עד להיתר בנייה

bottom of page